Fremdsprachenforum Sprachenschule / Language School
Fremdsprachenforum Sprachenschule / Language School Website Version:   

Deutsche Version Deutsch    English version English    Version francaise Francais    Version chinese 中文(汉语   

Version japanese 日本語    Version polska polska    Version pycckuu pycckuu    Version thai thai   
Stichwortsuche auf dieser Website:
 
Freitag, 18/06/2021, 17:18
Home > AGB

Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy
1. Opłata za kurs zawiera koszty lekcji, pomieszczeń i koszty administracyjne 30,-€. Uczeń zobowiązany jest zakupić podręcznik.
2. Przy zameldowaniu na kurs pobierana jest zaliczka w wysokości 130 Euro. W przypadku zapłaty w ratach jest ona wliczana do ostatniej raty. Wpłata gwarantuje uczestnikowi kursu rezerwację miejsca na wybranym kursie. Prawo do miejsca na wybranym kursie przepada w przypadku nieobecności uczestnika w dniu rozpoczęcia kursu.
3. Całkowitą sumę (minus zaliczka) ewentualnie pierwszą ratę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Ratę za kolejny miesiąc należy uiścić w czwartym tygodniu bieżącego kursu.
4. Miesiąc szkolny obejmuje 4 tygodnie, nie cały miesiąc kalendarzowy. W trakcie miesiąca szkolnego jeden dzień świąteczny nie jest odpracowywany. Następne dni świąteczne są odpracowywane.
5. W przypadku nie nieotwarcia kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników, uczeń ma prawo do zmiany kursu na kurs indywidualny przy odpowiednio zmniejszonej ilości godzin, lub zrezygnować z kursu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Uprzednio dokonana zaliczka zostanie zwrócona. Jeśli liczba uczestników kursu jest mniejsza niż 5 osób, ilośc godzin zostanie zredukowana ze względu na wyższą efektywność kursu (4 osoby = 13 godz. lekcyjnych, 3 osoby = 11 godz. lekcyjnych. Jeżeli ilość uczniów w grupie przekracza 10 osób, ilość godzin zostanie zwiększona ze względu na mniejszą efektywność kursu (60 min od dodatkowego uczestnika).
6a. W przypadku wypowiedzenia kursu przed jego rozpoczęciem określonym w kontrakcie i bez podania przyczyny oraz w wyjątkowych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 20% ceny kursu określonej w kontakcie, lecz nie niższa niż 130 Euro. W przypadku wypowiedzenia przed rozpoczęciem kontraktu a także zaistnieniu wyjątkowych przyczyn określonych w punkcie 6b i udokumentowaniu ich, pobierana jest opłata w wysokości określonej w kontrakcie.
6b. Wypowiedzenie w trakcie trwania kursu zasadniczo nie jest możliwe. Tylko w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych Fremdspracheforum gotowe jest przyjąć wypowiedzenie ze strony ucznia. Czas wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie. Roszczenie prawne nie obowiązuje. Opłata za wypowiedzenie wynosi 20% ceny kursu ustalonej w kontrakcie, lecz nie mniej niż 130 Euro. Wyjątkami są: Nieotrzymanie lub nieprzedłużenie wizy, śmierć, choroba, ciąża, zmiana miejsca zamieszkania do odległej miejscowości, zmiana kursu na uczelnię wyższą. Wystąpienie wyżej wymienionych sytuacji należy potwierdzić pisemnymi dokumentami, np: zwolnieniem lekarski, lub pisemnym uzasadnieniem Ambasady RFN.
6c. Przesunięcie daty rozpoczęcia kursu jest mozliwe pod warunkiem poinformowania szkoły na tydzień przed datą planowego rozpoczęcia kursu. Prosimy o zanotowanie nazwiska osoby, u której dokonana została zmiana terminu, a także datę i godzinę rozmowy w celu uniknięcia nieporozumień. W innym przypadku naliczona zostanie pełna opłata za miesiąc kursu.
7. Przy zameldowaniu na kurs języka niemieckiego wystawiamy na życznie potwierdzenie zameldowania. Warunkiem wystawienia wyżej wymienionego potwierdzenia jest uiszczenie opłaty za pierwszy miesiąc kursu. W przypadku gdy uczeń niezdolny jest do podjęcia nauki, np: z powodu nieotrzymania wizy, ma on prawo do rozpoczęcia nauki w późniejszym terminie lub wypowiedzenia kursu, (patrz punkt 6) pod warunkiem poinformowania szkoły najpóźniej na tydzień przed planowym terminem rozpoczęcia kursu. W innym przypadku potrącona zostanie pierwsza rata. Jeśli uczestnik kursu raz lub kilka razy nie może brać udziału w zajęciach, nie ma prawa do zwrotu częściowej opłaty za kurs. Wszystkie kursy mają na celu – jeśli wcześniej inaczej nie uzgodniono – przygotowanie do egzaminu dla korespondentów języków obcych przed Izbą Przemysłowo Handlową. Przy kursach specjalnych, np: prywatne dokształcanie, lub kursach dla firm jesteśmy zobowiązani do naliczania 19% podatku VAT.
W przypadku kursów odbywających się na życzenie uczestników poza naszą siedzibą, Fremdsprachenforum nie ponosi odpowiedzialności.